Jako každý rok i letos jsme se sešli na konci modlitebního týdne a společně prožili chvíle vděčnosti. Sobotní dopoledne bylo plné aktivit. Ráno jsme začali sobotní školou, následovala modlitební přednáška s naším kazatelem, chvilka modliteb vděčnosti a poté se dostaly ke slovu děti. Fotky jsou zde, na video se můžete podívat tady. Děti nám v písních a básních připomněly krásný podzimní čas a my ostatní jsme svými vstupy vyjadřovali Bohu vděčnost za vše, čím náš život obohacuje. Některé příspěvky byly velmi dojemné. Čas, vyplněný zpěvem a poslechem osobních prožitků s Bohem, rychle utekl a už se přehouplo odpoledne. Po přečtení Žalmu 138 zbývala ještě poslední píseň a někteří zůstali na společný oběd.

Žalm 138:1 Celým srdcem ti budu vzdávat chválu, před bohy tě budu opěvovat. 2  Budu se klanět ke tvému svatému chrámu, tvému jménu budu vzdávat chválu pro tvé milosrdenství a pro tvou věrnost, neboť jsi vyvýšil svou řeč nad každé své jméno. 3  V den, kdy jsem volal, jsi mi odpověděl, naplnil jsi mou duši silou. 4  Hospodine, všichni králové země ti budou vzdávat chválu, až uslyší řeč tvých úst. 5  Budou zpívat o Hospodinových cestách, neboť Hospodinova sláva je velká. 6  Vždyť Hospodin je vyvýšený, vidí však poníženého. Povýšeného pozná zdaleka. 7  I kdybych chodil v soužení, zachováš mě při životě. Vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě zachrání. 8  Hospodin dokoná za mě. Hospodine, tvé milosrdenství je věčné! Neopouštěj dílo svých rukou.